Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit document (hierna “Voorwaarden” genoemd) beschrijft de toegang tot en het gebruik van het Voggt© Platform. U gaat impliciet akkoord met deze Voorwaarden  door gebruik van en toegang tot het Voggt© Platform. Indien u niet kunt instemmen  met deze Voorwaarden, kunt u het Platform niet gebruiken. 

Inhoud 

1 Definities 

2 Deze Voorwaarden 

3 Account aanmaken 

4 Bijdragen 

5 Hoe wij onze relatie kunnen beëindigen 

6 Tarieven 

7 Hoe Gebruikers een Item kunnen aankopen 

8 Hoe Verkopers Items kunnen aanbieden 

9 Verantwoordelijkheden van de Verkoper 

10 Herroepingsrecht 

11 Levering en retourzending 

12 Voggt© Goodwill-beleid 

13 Onze aansprakelijkheid voor door u geleden schade 

14 Content 

15 Gegevensbescherming en Privacy

16 Inzage in persoonsgegevens

Andere belangrijke bepalingen 

 • Appendix 1 - GTC

1. Definities  

De woorden die in deze Voorwaarden beginnen met een hoofdletter hebben de volgende betekenis: 

Voggt©: Hieronder wordt verstaan ADOPTMARKET S.A.S., een vereenvoudigde naamloze vennootschap [naar Frans recht], gevestigd op het adres 7 place de l'Hôtel de Ville, 93600, Aulnay-sous-bois en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Bobigny onder nummer 881 717 342. BTW-nummer:  FR62881717342 

Koper: Hiermee wordt verwezen naar elke individuele persoon die handelt voor  zich, eenKlantenaccount heeft en Items via het Platform koopt. 

Catalogus: Hieronder wordt verstaan de elektronische catalogus waar Items van  hetzelfde type wordenaangeboden. 

Gemeenschapsregels: Hieronder wordt verstaan Gemeenschapsregels. 

Bijdragen: Hieronder wordt verstaan informatie, gegevens, tekst, berichten of  overige contentdie op het Platform gepubliceerd wordt. 

Klantenaccount: Hieronder wordt verstaan de Gebruikersaccount die door de  registratie van deGebruiker op het Platform is aangemaakt. 

GTC: Hieronder wordt verstaan de algemene verkoopvoorwaarden die van  toepassing zijn op de relatie tussen Kopers en Verkopers, zoals beschreven in Bijlage  1 bij deze Voorwaarden. 

Particuliere verkoper: Hieronder wordt verstaan elke Gebruiker die één of meerdere Items toevoegt aan dePlatformcatalogus en die niet beroepsmatig handelt. 

Geïntegreerde betaaldiensten: Hiermee wordt verwezen naar de onlinebetaaldienst voor Items, die beschikbaar wordt gesteld voor de Koper op het  Platform. De betaaldiensten worden beheerd door een partner van Voggt©, STRIPE  FRANCE, SARL met een kapitaal van € 1.000,-, gevestigd aan het adres 10  Boulevard Haussmann 75009 PARIJS en ingeschreven in het Handels- en  Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 807 572 011. 

Items: Hiermee wordt verwezen naar goederen/items die legaal verkocht of geruild  kunnen worden endie door de Particuliere verkoper of Beroepsverkoper aan de Platformcatalogus worden toegevoegd. 

Itemaanbod: Hiermee wordt verwezen naar de beschrijving van een item,  alsook naar prijsinformatie (inclusief BTW) in EUR en de staat van het Item. Liveverkoop: Hieronder wordt verstaan een liveverkoop, via een videodienst  aangeboden op het Platform,gedurende welke de Verkoper een of meerdere Items te koop aanbiedt aan de Gebruikers.

Platform: Hieronder wordt verstaan de JoinVoggt©-website, alsook de mobiele  applicaties van hetVoggt© Platform die gedownload kunnen worden op smartphones en tablets. 

Beroepsverkoper: Hiermee wordt verwezen naar een Gebruiker die beroepsmatig  een of meerdere Items aan de catalogus van het Platform toevoegt.Beroepsverkopers  worden door het Platform aangeduid met het woord “Beroepsmatig” naast de naam. 

Verkoper: Hiermee wordt verwezen naar een Particuliere verkoper of een Beroepsverkoper. 

Verkopersaccount: Hiermee wordt verwezen naar de account van een Particuliere verkoper of Beroepsverkoper. 

Transactie: Hiermee wordt verwezen naar een verkoop of ruil, tussen Gebruikers  onderling afgesloten op het Platform. 

Gebruiker of u: Hiermee wordt verwezen naar een gebruiker van het Platform, of het  nu een Koper,Beroepsverkoper of Particuliere verkoper is. 

Wij, ons: Hieronder wordt verstaan Voggt©. 

2. Deze Voorwaarden 

2.1. Deze Voorwaarden (behalve Bijlage 1) zijn van toepassing tussen u en Voggt©. 

2.2 Voggt© is een onlineplatform dat de ruil, verkoop en/of aankoop van Items mogelijk maakt, Gebruikers toegang geeft tot liveveilingen van Verkopers en de  communicatie tussen Gebruikers vergemakkelijkt door Gebruikers in staat te  stellen op het platform berichten te sturen via het forum ofprivé. 

Voggt© faciliteert uitsluitend Transacties tussen Gebruikers. Voggt© is zelf  geen partij bij Transacties tussen Gebruikers en Voggt© koopt, verkoopt en ruiltzelf geen  Items die op het Platform worden aangeboden. 

2.3 Deze Voorwaarden worden van kracht zodra u een account aanmaakt en  blijvenvan kracht tot ze door u of door ons worden beëindigd volgens de bepalingen in de Voorwaarden. 

Indien u handelt als Verkoper:

2.4 Wij kunnen wijzigingen aanbrengen aan de Voorwaarden of aan het Platform, maar informeren u in dat geval ten minste 15 dagen voordat de betreffende  wijzigingen ingaan door middel van een overzicht van de betreffende wijzingen (behalve in het geval van de omstandigheden zoals beschreven in artikel 2.6). Het kan zijn dat wij u eerder informeren wanneer: (a) volledige delen van het Platform  die relevant zijn voor u toegevoegd of verwijderd worden; of (b) wanneer u uw diensten dient aan te passen als gevolg van de aankomende wijziging. Indien u niet  tevreden bent met de wijzigingen, kunt u vóór het ingaan ervan de relatie met ons beëindigen. 

2.5 Wij voeren wijzigingen aan de Voorwaarden en/of het Platform meteen door inhet geval: (a) wij dat moeten doen om aan de wetgeving of regelgeving te voldoen; of (b)  er een direct en onvoorzien gevaar is voor het Platform, zoals bijvoorbeeld voor de bestrijding van fraude, malware, spam, datalekken of andere 

cyberveiligheidsrisico’s, alsook in andere situaties. Indien u daarmee akkoord gaat, kunnen wij ook andere wijzigingen meteen toepassen. 

Indien u handelt als Koper: 

2.6 Deze Voorwaarden en/of Platform kunnen van tijd tot tijd aangepast worden. U  wordt uiterlijk 7dagen vóór het van kracht worden van de nieuwe Voorwaarden in  kennis gesteld. Indien wijziging noodzakelijk is in verband met wetgeving of in  noodgevallen, of indien u daarmee instemt, kan de betreffende wijziging eventueel  eerder worden doorgevoerd. Indien u niet kunt instemmen met de nieuwe Voorwaarden, kunt u geen gebruik meer maken van het Platform. 

3. Account aanmaken 

3.1 U dient een account aan te maken om Items via het Platform te kopen of te verkopen. U moet ook ouder zijn dan 18 jaar om een account te kunnen aanmaken. Een volwassene mag een persoon jonger dan18 jaar toegang  verschaffen tot zijn/haar account indien hij/zij daarvoor eerst goedkeuring verleent.  De volwassene blijft verantwoordelijk voor de account en is te allen tijde  gebonden aan deze Voorwaarden. 

3.2 U moet uw aanmeldgegevens en wachtwoord geheim houden en mag ze  niet delenmet, of toegang geven aan, een derde. 

3.3 Indien u een Beroepsverkoper bent, dan moet u een BTW-nummer opgeven evenals een geregistreerd adres. Indien u niet over een BTW-nummer beschikt maar wel beroepsmatig handelt, dan moet u zich registreren als Beroepsverkoper.

3.4 Indien u zich registreert als Particuliere verkoper, maar uit uw gegevens blijkt  dat ueen Beroepsverkoper bent, dan kunnen wij contact met u opnemen om extra informatie te verkrijgen en wordt u mogelijk alsnog als Beroepsverkoper geregistreerd. 

4. Bijdragen 

4.1 Gebruikers bevestigen dat zij aansprakelijk zijn voor alle door hen geplaatste Bijdragen 

4.2 Gebruikers moeten ermee instemmen om: 

4.2.1 geen Bijdragen te publiceren die in strijd zijn met wet- en regelgeving; 

4.2.2 geen informatie te delen die in strijd is met de goede zeden of met de  openbare orde; 

4.2.3 het Platform en/of de Diensten uitsluitend te gebruiken met als doel  het kopen en/of verkopen van Items in overeenstemming met deze  Voorwaarden, deGemeenschapsrichtlijnen en andere vereisten zoals door ons  van tijd tot tijd gecommuniceerd; 

4.2.4 geen reclame of sluikreclame te publiceren voor tabak, alcohol of andere stoffen, producten of diensten waarvoor beperkingen gelden; 

4.2.5 geen Bijdragen te publiceren waarmee rechten van derden worden  geschonden of die lasterlijk, beledigend, aanstootgevend, pornografisch, kwetsend  of gewelddadig zijn ofaanzetten tot discriminatie, politiek geweld, racisme, xenofobie, seksisme of homofobie; 

4.2.6 geen informatie te publiceren over andere Gebruikers; 

4.2.7 zich niet op frauduleuze wijze toegang te verschaffen tot het Platform; 

4.2.8 geen berichten te delen die computervirussen of andere code bevatten, geen documenten of programma’s te delen die de werking van software, computers of telecommunicatieapparatuur verstoren, vernietigen of hinderen. 

4.2.9 andere Gebruikers niet lastig te vallen; 

4.2.10 geen links te plaatsen naar webpagina’s waarvan de inhoud in strijd  is met wet- en regelgeving en in het bijzonder de rechten van derden schendt. 

4.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke Bijdragen, maar kunnen ze afwijzen, weigeren of verwijderen wanneer wij van mening zijn dat met de betreffende  Bijdragen deVoorwaarden of de Gemeenschapsrichtlijnen worden overtreden. 

4.4 Gebruikers mogen jegens Voggt©, haar werknemers of andere Gebruikers  geen bedreigende, kwetsende, lasterlijke of respectloze opmerkingen maken.

4.5 Alle Gebruikers moeten (a) de wet, (b) de door Voggt© opgestelde  catalogusvoorschriften en (c) de Gemeenschapsichtlijnen naleven. 

4.6 Op het Platform kan informatie of materiaal worden weergeven die door andere Gebruikers van het Platform is geüpload. Dergelijke informatie en  materiaal worden niet gecontroleerd of goedgekeurd door ons. De door andere  Gebruikers op het Platform geuite opvattingen zijn geen weergave van onze opvattingen of waarden. 

 

5. Hoe wij onze relatie kunnen beëindigen 

5.1 Wij kunnen tijdelijk de toegang tot de account van de Gebruiker op het Platform beperken of afsluiten: 

5.1.1 om technische problemen op te lossen; 

5.1.2 om het Platform te updaten en wijzigingen in wetgeving of wettelijke vereisten door te voeren; 

5.1.3 wanneer Gebruikers tijdens het gebruik van het Platform onze  Gemeenschapsrichtlijnen niet volgen, de wetovertreden of een strafbaar feit plegen. 

5.2 Wij proberen Gebruikers op voorhand te informeren over beperkingen of de afsluiting van de toegang tot het Platform, tenzij het probleem dringend is of  sprake is van eennoodgeval is, bijvoorbeeld: 

5.2.1 in het geval van fraude; 

5.2.2 in het geval de Gebruiker herhaaldelijk negatieve beoordelingen krijgt of slechte gedetailleerde beoordelingen krijgt van Verkopers of Kopers, en de afsluiting noodzakelijk is om de andere Gebruikers te beschermen; 

5.2.3 in het geval de Gebruiker aanzienlijke schade toebrengt aan andere Gebruikers of aan Voggt©; 

5.2.4 in het geval de Gebruiker onjuiste contactinformatie heeft gegeven; 

5.2.5 in het geval de Gebruiker derden toegang verleent tot zijn/haar account; of 

5.2.6 in het geval van ernstige of herhaaldelijke schending van de Voorwaarden, en voor Verkopers, tekortkoming in de nakoming van de minimale prestatievoorwaarden zoals uiteengezet in het bestand FAQ verkopers. Verkopen opVoggt©. 

 • Indien u een Verkoper bent: 

5.3 Wij kunnen door middel van een kennisgeving de relatie met u beëindigen en u de toegang tot het Platform ontzeggen,met inachtneming van een termijn van 30 dagen, indien:

5.3.1 u deze Voorwaarden heeft geschonden; 

5.3.2 wij dit noodzakelijk achten om onze reputatie en/of het Platform te beschermen; 

5.3.3 u een Beroepsverkoper bent en wij onjuistheden aantreffen in  het/de door uopgegeven BTW-nummer(s); 

5.3.4 wij ontdekken dat u uw BTW-verplichtingen niet nakomt. 

5.4 Wanneer wij u een kennisgeving zoals omschreven in het vorige lid zenden,  doen wij dat met opgave van redenen en met inachtneming van een termijn van ten  minste 30 dagen vóór de beëindiging van kracht wordt. U kunt daarop een klacht  indienen in overeenstemming met artikel 5.11 hieronder. Indien na een beoordeling  blijkt dat de beëindiging onrechtmatig is, dan krijgt u weer toegang tot het Platform  (hetgeen schriftelijk aan u wordt bevestigd). 

5.5 Wij geven geen kennisgeving van de beëindiging indien: 

5.5.1 een nieuwe wet in werking treedt op grond waarvan wij de levering van  het Platform met onmiddellijke ingang (of binnen een termijn van 30 dagen) moeten  beëindigen; 

5.5.2 wij onze rechten overeenkomstig toepasselijke wetgeving uitoefenen  om de relatiete beëindigen (bijvoorbeeld, bij ernstige schending van de Voorwaarden); of 

5.5.3 wij de relatie beëindigen als resultaat van herhaaldelijke schending van de Voorwaarden. 

 • Indien u een Koper bent: 

5.6 Wij kunnen de relatie beëindigen met inachtneming van een redelijke  opzegtermijn, tenzij ude Voorwaarden ernstig heeft geschonden. In dat geval  beëindigen wij onze relatie met onmiddellijke ingang. 

5.7 Gebruikers kunnen te allen tijde hun account sluiten en de Voorwaarden  beëindigen door ons daarover te informeren via het Platform. 

5.8 Indien de Gebruiker geschorst is of indien de Voorwaarden door Voggt© zijn  beëindigd, heeft de Gebruiker niet langer toegang tot het Platform (zelfs niet met andere Klantenaccounts) en kan hij/zij zich niet opnieuw inschrijven. 

5.9 Voggt© kan de account van de Gebruiker schorsen wanneer zij ongebruikelijke patronen ontdekt in aankopen en/of retourzendingen.

5.10 Een schorsing of beëindiging heeft geen bindende kracht op de geldigheid van op het Platform afgesloten contracten, noch op uw verplichting tot het  verrichten van betalingenvolgens deze Voorwaarden. 

5.11 Indien Voggt© handelingen verricht zoals omschreven in dit artikel, zoals, onder meer, het beperken, opschorten of ontzeggen van de toegang, dan kunnen Gebruikers via de interne klachtenprocedure van Voggt© een verklaring voor de  feiten en de omstandigheden die aanleiding zijn geweest voor dergelijke  handelingen opvragen door middel van een e-mail aan 

support@joinVoggt©.video. 

 

6. Tarieven  

6.1 Aan het aanmaken van een account op het Platform en het bieden op Items die worden aangeboden op het Platform, zijn geen kosten verbonden. 

6.2 In de tarieven die worden berekend voor de verkoop van Items op ons Platformis  een provisie inbegrepen voor de technologie en geautomatiseerde diensten, hetgeen wordt uitgelegd in ons Veilingtarievenbeleid. Voggt© kan de tarieven  wijzigen, maar stelt u daarvan ten minste 15 dagen vooraf op de hoogte. Indien u niet instemt met de tariefwijziging kunt u uw account sluiten en de Voorwaarden beëindigen. 

6.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle tarieven in euro (EUR). Het is uw verantwoordelijkheid om tijdig en via een geldige betaalwijze aan alle toepasselijke tarieven en belastingen over aankopen van Items via ons Platform te voldoen.  Indien er een probleem is met de door u gekozen betaalwijze of u met uw account  een betalingsachterstand heeft, dan zullen wij een poging ondernemen om de door u verschuldigde bedragen op een andere manier te innen, het verschuldigde via een  andere betaalwijze in uw account te af te schrijven, een voor dit doel gemachtigd incassobureau of advocaat in te schakelen. Wij kunnen over achterstallige  betalingen rente berekenen tegen het dan geldende percentage of de in Nederland  geldende wettelijke rente, die vanaf de vervaldatum voor de betaling tot de dag van  voldoening van het verschuldigde bedrag dagelijks oploopt.Wij kunnen u ook de toegang tot het Platform ontzeggen of beperken tot het verschuldigde bedrag  volledig is voldaan. 

6.4 Wij kunnen facturen elektronisch per e-mail verzenden naar Verkopers 

6.5 Wanneer Items vanuit het buitenland worden verstuurd, is het mogelijk dat u (Koper) importbelasting moet betalen voordat uw Item kan worden opgehaald.  Voggt© handelt nietals Geregistreerd importeur.

 

7. Hoe Gebruikers een Item kunnen aankopen 

7.1 Om een Item te kunnen aankopen, dienen Gebruikers over een actieve Klantenaccount te beschikken. Verkopers zijn verantwoordelijk voor de (i) juistheid en volledigheid van de omschrijving van het Item in het Itemaanbod of tijdens een Liveverkoop; (ii) juistheid en volledigheid van de locatie van de Items op de verkooppunten, en (iii) de conformiteit van het Item met de omschrijving ervan inhet Itemaanbod of tijdens de Liveverkoop. 

7.2 Het Platform staat Kopers toe Items op twee verschillende manieren aan te kopen: 

7.2.1 Tijdens een veiling: Om een bod te plaatsen, dient u eerst uw afleveradres in te geven en een betaalwijze te kiezen. U biedt vervolgens de prijs die u wilt betalen voor het voorgestelde Item, tot de door de Verkoper bepaalde termijn  voor de veiling afloopt. Indien u de veiling verliest, wordt er geen betalingsverzoek verzonden. Indien u de veiling wint, dan wordt uw bestelling automatisch geplaatst en gecommuniceerd aan de Verkoper. Daarna wordt er een betalingsverzoek verzonden naar de door u gekozen betaalwijze. 

7.2.2 Bij een Vaste-prijsverkoop: Om een Item te kunnen kopen tijdens een Liveverkoop, dient u eerst uw afleveradres in te geven en een betaalwijze te kiezen. U selecteert het Item dat u wenst te kopen. Daarna klikt u op “Kopen”. De Gebruiker krijgt dan informatie over het totale bedrag van zijn/haar bestelling. Als laatste stap klikt u op “Betaling bevestigen”, waarmee een verplichting tot betaling ontstaat. 

7.3 Met elke bestelling van een Product ontstaat een afzonderlijk contract tussen de Verkoper en de Koper. Dit contract wordt aangegaan op het moment waarop de Koper een bevestigingsmail krijgt, en is onderhevig aan de voorwaarden zoals  omschrevenin Bijlage 1 en aan eventuele tussen de Koper en de Verkoper  overeengekomen voorwaarden. 

7.4 Betalingen op het Platform worden verwerkt door de het 3D secure payment systeem beheerd door Stripe, of door middel van een code (betaal-, kortings-, promotionele code). 

7.5 Voggt© kan van tijd tot tijd kortingen en promoties aanbieden. Indien beschikbaar, worden verdere details bekend gemaakt via het Platform en zijn bijkomende voorwaarden van toepassing. 

Verkopers dienen volgens een door Voggt© omschreven procedure eenaccount aan  te maken bij Stripe. De betalingen van de Koper worden ontvangen door Stripe, die  vervolgens na aftrek van de provisie van respectievelijk Voggt© en Stripe alsmede  van BTW indien Stripe wettelijk daartoe gehouden is, het bedrag overmaakt naar de  Verkopers. Tarieven worden uitgelegd in artikel 6.2 hierboven. De betaalgegevens van de Koper worden nooit doorgegeven aan Verkopers, die slechts de contactinformatie van de Koper ontvangen, die hen in staat stelt met de Kopers te  communiceren en de bestelling teverwerken. Het gaat om de naam en voornaam en het bezorgadres.

 

8. Hoe Verkopers Items kunnen aanbieden 

8.1 Verkopers dienen een actieve Verkopersaccount te hebben voordat ze Items te koop kunnen aanbieden. Om een verkoop te organiseren, moet de Verkoper een Liveverkoop op het Platform aanmaken en de Items toevoegen die hij/zij wenst te verkopen tijdens de Liveverkoop. 

8.2 De Verkoper kan voor elk Item kiezen of hij/zij het wil verkopen via een veiling of door verkoop tegen een vaste prijs. 

8.3 Bij verkoop tegen een vaste prijs bepaalt de Verkoper de prijs waartegen de  Koper het Item kan kopen tijdens de Liveverkoop. 

8.4 Bij veilingen bepaalt de Verkoper een minimumprijs waarop Kopers kunnen bieden tijdens de Liveverkoop. De Verkoper bepaalt ook het bedrag dat minimaal per bieding van de Koper moet worden toegevoegd. 

8.5 Beroepsverkopers dienen een factuur of rekening aan te maken via de account van de Verkoper. 

 

9. Verantwoordelijkheden van de Verkoper 

9.1 Verkopers dienen: 

9.1.1 uitsluitend authentieke Items te verkopen op het Platform; 9.1.2 niet te bieden op door henzelf georganiseerde veilingen; 

9.1.3 de bestellingen die worden geplaatst door Kopers op het Platform, na  tekomen; 

9.1.4 de Items te versturen conform de afbeeldingen en presentatie ervan tijdens de Liveverkoop en/of in de advertenties; 

9.1.5 de Items binnen 5 dagen na afloop van de Liveverkoop te versturen zoals door Voggt© bepaald in de Voggt©-voorschriften, met een maximale levertijd van 1 maand; 

9.1.6 vragen van de Kopers en/of Voggt© over reeds gedane verkopen  binnen de door Voggt© in de Voggt©-voorschriften bepaalde tijd te beantwoorden;

9.1.7 de Koper terug te betalen indien een geschil in het voordeel van de Koper wordt beslecht; 

9.1.8 te voldoen aan BTW-wetgeving voor zover van toepassing. 

 

Levering 

9.2 De leveringskosten worden tijdens de Liveverkoop aan de Kopers bekend  gemaakt. 

 • Leveringsmethode:

9.3 De Items worden door de Verkoper geleverd aan het tijdens het plaatsen van de  bestelling door Koper opgegeven adres. Kopers moeten ervoor zorgen alle leveringsgegevens juist en compleet zijn - Voggt© is niet verantwoordelijk voor onjuiste of incomplete gegevens. 

9.4 Items kunnen uitsluitend worden geleverd indien: 

9.4.1 de Verkoper levering aanbiedt in het land van bestemming zoals  opgegeven door de Koper tijdens het plaatsen van de bestelling; en 

9.4.2 het tijdens het plaatsen van de bestelling door de Koper  

opgegeven bezorgadres geldig is in het land vanbestemming. 

 • Ontvangst van de Items:

9.5 Kopers moeten de staat van de Items controleren bij ontvangst om zich ervan te vergewissen dat de betreffende Items in overeenstemming zijn met de bestelling. De Kopers moeten Voggt© binnen twee dagen (zo snel mogelijk) na ontvangst op de  hoogte stellen van eventuele problemen. In dat geval is het Voggt© Goodwill-beleid  beschikbaar voor u,zoals hieronder beschreven. 

9.6 Te laat of niet leveren: In het geval van vertraging of het volledig of gedeeltelijk ontbreken van de bestelde Items, kan de Koper vanaf het overeengekomen tijdstip  van levering contact opnemen met Voggt©. De Koper dient Voggt© binnen de twee 

maanden na de besteldatum op de hoogte te stellen van volledig of gedeeltelijk ontbrekende Items. In dat geval is het Voggt© Goodwill-beleid beschikbaar vooru zoals hieronder beschreven. 

9.7 Indien een Item retour wordt gezonden naar de Verkoper door de koerier of het postbedrijf omdat het niet bezorgbaar is of omdat de Koper niet op het opgegeven adres woont, krijgt de Koper het voor de bestelling betaalde bedrag teruggestort (exclusief de kosten van de retourzending zelf).

 

10. Annuleringsrecht en retourzendingen 

10.1 Indien u een Beroepsverkoper bent, dient u het wettelijke herroepingsrecht beschikbaar te maken voor de Kopers en hen hierover te informeren. Bepaalde  uitzonderingen zijn mogelijk – zie Bijlage 1 voor meer informatie. Dit geldt zowel voor  nieuwe als voor tweedehands Items. Particuliere verkopers hoeven dit wettelijk  gezien niet aan te bieden, maar kunnen dit eventueel aanbieden. 

10.2 Beroepsverkopers kunnen worden herkend aan de badge “Beroepsmatig”bij hun naam op het Platform. 

10.3 Retourzendbeleid: Het staat de Verkoper vrij om eigen beleid te voeren aangaande retourzendingen, zolang de Verkoper voldoet aan de wettelijke  vereisten. Voggt©kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van  retourzendbeleid bij de Verkoper. 

 

11. Voggt© Goodwill-beleid 

11.1 De meeste transacties op Voggt© verlopen probleemloos. Indien er zich echter een probleem voordoet met een Item, dan kan het Voggt© Goodwill-beleid Kopers en Verkopers helpen met de communicatie en de oplossing ervan. In geval van een  geschil heeft de Koper de mogelijkheid om contact op te nemen met Voggt©,die dan op haar beurt contact opneemt met de Verkoper om een oplossing te vinden voor het probleem dat zich voordoet. 

11.2 De op het Voggt© Goodwill-beleid van toepassing zijnde voorschriften  maken integraal deel uit vandeze Voorwaarden. De Verkoper verklaart zich aan  de voorschriften uit het Voggt© Goodwill-beleid te houden en machtigt ons tot het  nemen van een eindbeslissing in geval van een geschil. 

11.3 Indien de Verkoper de Koper niet binnen 10 dagen na het ontstaan van het  geschil een redelijke oplossing aanbiedt, kan het Voggt© Goodwill-beleid in de volgende gevallen worden toegepast: 

11.3.1 ontbrekende Items bij levering; 

11.3.2 ontvangst van een Item dat niet conform het verkochte Item is; of 11.3.3 levering van nep-Items. 

11.4 Op grond van het Voggt© Goodwill-beleid kan Voggt© de Verkoper verplichten aan  de Koper het volledige verschuldigde bedrag terug te betalen indien het geschil wordt  beslecht in het voordeel van de Koper, zodat Voggt© de Koper namens de Verkoper  kan terugbetalen. De Verkoper machtigt Voggt© om dergelijke bedragen bij de  Verkoper in rekening te brengen. 

11.5 Indien de Verkoper verwijtbaar handelt of deze Voorwaarden/de GTC schendt,  stellen wij de Verkoper daarvan op de hoogte en sturen wij de Verkoper een factuur voor het terug te betalen bedrag.

11.6 De Verkoper erkent en stemt ermee in dat de hierboven genoemde machtigingen bij herhaling en op verschillende momenten op verzoek van Voggt©  worden verstrekt om aan de voorschriften op grond van het Voggt© Goodwill-beleid te kunnen voldoen. Mochten zich in de toekomst opnieuw geschillen voordoen die in  het voordeel van de Koper worden beslecht, stellen wij de Verkoper daarvan op de  hoogte en factureren wij de Verkoper dienovereenkomstig. 

11.7 Het is Voggt© toegestaan het Goodwill-beleid zonder kennisgeving op te schorten indien wij misbruik of verstoring van de goede werking van het Voggt©  Goodwill-beleid vermoeden. 

11.8 Het Voggt© Goodwill-beleid is geen garantie voor een product of dienst. Het  is een extra dienst uit welwillendheid van Voggt© en komt niet in de plaats van de  wettelijke rechtendie Kopers hebben ten aanzien van Verkopers. 

 

12. Onze aansprakelijkheid voor door u geleden schade 

12.1 Wij zijn te allen tijde aansprakelijk voor: 

12.1.1 (dodelijk) letsel veroorzaakt door nalatigheid van Voggt©; 

12.1.2 fraude gepleegd door Voggt©; en 

12.1.3 elke aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten op  grond van toepasselijke wetgeving. 

12.2 Daarnaast zijn wij bij uitsluiting aansprakelijk voor schade, verlies of kosten voortvloeiend uit niet-nakoming door ons van onze verplichtingen op grond van deze  Voorwaarden die op het tijdstip van het in werking treden van de Voorwaarden  redelijkerwijs voorzien hadden kunnen worden door ons en u. 

12.3 Wij garanderen niet dat het Platform, de content en de functionaliteit altijd volledig beschikbaar zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden schade: (a) als gevolg van het feit dat het Platform niet altijd volledig beschikbaar is; of (b) betreffende Items die gekocht of verkocht worden via het Platform. Wij kunnen geen  toezeggingen doen dat de toegang tot het Platform altijd storingsvrij of foutloos zal  zijn. 

12.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor Items die tijdens de levering vermist of  beschadigd raken. Zie in geval van problemen met uw bestelling artikel 11 hierboven.

 

13. Content 

13.1 Wanneer u content op het Platform uploadt, streamt of post, geeft u ons  daarmee eenwereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie tot het gebruik,  hergebruik, verspreiden, gebruiken in afgeleide werken, vertonen en uitvoeren van  die content voor de werking van het Platform. Wij maken geen aanspraak op de  eigendom van uw content en u blijft de eigenaar ervan. 

13.2 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende het Platform, de content op het  Platform en eventueel daarmee samenhangende materialen behoren toe aan  Voggt© of aan haar licentiegevers en dergelijke content en materialen mogen niet worden gekopieerd, verspreid, geüpload of gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van Voggt©. 

13.3 Door producten te verkopen op het Platform, stemmen Verkopers ermee in: 13.3.1 te verifiëren dat alle informatie in het Itemaanbod juist is; 

13.3.2 eventuele aanduidingen van auteursrecht, “Trademark TM” of  andere markeringen niet uit het Itemaanbod te verwijderen; en 

13.3.3 de inhoud van de catalogus niet te gebruiken op een wijze waarmee  de rechten van derden worden geschonden en geen afgeleide werken die dergelijke  gegevens of informatie bevatten, te maken (anders dan uitsluitend met als doel het  gebruik van dergelijke informatie in uw advertenties). 

13.4 U kunt een link naar het Platform opnemen mits de wijze waarop dat  geschiedt fair en legaal is en niet schadelijk is voor onzereputatie. 

 

14. Gegevensbescherming en Privacy 

14.1 U en Voggt© verwerken persoonsgegevens verkregen op grond van en/of in verband met deze Voorwaarden elk als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke.  In geengeval zullen u en Voggt© de persoonsgegevens verkregen op grond van  en/of in verband met deze Voorwaarden verwerken als gemeenschappelijke  verwerkingsverantwoordelijke of in een verwerkingsverantwoordelijke-verwerker relatie. U bent elk als afzonderlijke en onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke individueel en afzonderlijk verantwoordelijk voor het vervullen van uw verplichtingen  als gegevensverantwoordelijke op grond van geldende wetgeving op het gebied van  gegevensbescherming. 

14.2 U moet voldoen aan uw verplichtingen op grond van geldende wetgeving op  het gebied van gegevensbescherming (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot,  Verordening(EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) en aanvullende wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie en van de lidstaten zelf. Daaronder valt, onder andere, de verplichting om passende waarborgen te treffen bij de doorgifte van persoonsgegevens aan een ander land of een internationale organisatie.

14.3 Door van Voggt© ontvangen persoonsgegevens dienen uitsluitend te worden  verwerkt voor de doeleinden waarvoor u ze heeft ontvangen en/of in verband met deze Voorwaarden. U moet de op grond van deze Voorwaarden verkregen  persoonsgegevens meteen verwijderen zodra het betreffende doel is bereikt. Het is niet toegestaan de gegevens verder te verwerken, tenzij dat wettelijk vereist is (bijv. indien u verplicht bent tot bewaring). 

14.4 Indien u niet voldoet aan de bovengenoemde verplichtingen kan dit leiden tot een disciplinaire maatregel en afsluiting van uw account. 

 

15. Toegang tot persoonsgegevens 

15.1 Voor informatie over de wijze waarop Voggt© uw persoonsgegevens als  betrokkene verwerkt, met welke derden Voggt© de gegevens deelt en uw  rechtenhieromtrent verwijzen we naar ons Privacybeleid. [hyperlink toevoegen]

 

16. Andere belangrijke bepalingen 

16.1 Niets in deze Voorwaarden is opgesteld met als doel een partnerschap tussen Voggt© en u te creëren. 

16.2 Indien enige bepaling in deze Voorwaarden onwettig blijkt te zijn, blijvende  overige bepalingen van kracht. Zelfs indien wij of u een bepaling in deze Voorwaarden  nietmeteen afdwingen, kan de betreffende bepaling op een later moment alsnog  worden afgedwongen. 

16.3 Niemand anders heeft welk recht dan ook op grond van deze  Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen u en Voggt©. 

16.4 Deze Voorwaarden, de inhoud en de totstandkoming (alsmede niet contractuele geschillen of aanspraken) worden beheerst door Nederlands recht  maar zijn niet van invloed op uw rechten voortvloeiend uit dwingend recht (indien van toepassing), zoals bijv. consumentenwetgeving. Zowel u als Voggt© stemt in  met de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandse rechter. 

Bijlage 1 - GTC 

 1. Naar Kopers wordt verwezen met “u” en naar Particuliere verkopers of  Beroepsverkopers wordt verwezen met “wij” en “ons” . Deze bepalingen vormen het contract tussen Kopers en Verkopers betreffende de Items  aangekocht ophet Platform, behoudens aanvullende bepalingen overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper. Indien u zich als Koper in Nederland bevindt, gelden deze bepalingen. 
 2. U kunt alles wat u dient te weten over ons vinden op ons profiel.
 3. Wij zullen contact met u opnemen om te bevestigen dat wij uw bestelling hebben aanvaard. Indien wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, laten wij u dat zo snel mogelijk weten. 
 4. Wij leveren Items zoals tijdens het verkoopproces aangegeven.
 5. Indien de levering van het Item is vertraagd door een gebeurtenis waarop  wij geen invloed hebben, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en doen wij alles om de vertraging te beperken. 
 6. Het is mogelijk dat de kleur van een Item niet helemaal dezelfde is als de kleur in het Itemaanbod of tijdens de live stream, of dat de verpakking een beetjeanders is. 
 7. Indien u een Item heeft aangekocht van een Beroepsverkoper: U beschikt over het recht om uw aankoop te annuleren, of het nu nieuw of tweedehands is, en het geld dat u betaald heeft terug te krijgen (inclusief standaardleveringskosten). Dit valt echter onder  de bepalingen zoals hieronder uitgelegd. 
 • Indien u van gedachte verandert betreffende een Item, dan heeft u tot  14 dagen na de levering om dat te laten weten. U draagt in dat geval  de kosten van de retourzending en dient het terug te sturen naar het adres zoals vermeld in het Itemaanbod. 
 • Wij kunnen het bedrag van de terugbetaling verlagen als we  constateren dat u het product heeft gebruikt of beschadigd. In sommige gevallen en afhankelijk van hoe u het product heeft behandeld (bijv. wanneer de folie is verwijderd of het product uit de  beschermende verpakking is gehaald), is het mogelijk dat een terugbetaling niet kan worden uitgevoerd.
 • Wij betalen u binnen de 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde Items terug. 
 1. Wij voldoen aan onze wettelijke plicht om Items te leveren conform de  beschrijving op hetPlatform en conform alle wettelijke vereisten, bijvoorbeeld door  ervoor te zorgendat alle Items overeenkomen met de beschrijving, van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het omschreven doel. 
 2. Wij kunnen ons contract met u voor Item(s) beëindigen indien u zich niet aan  de betaaltermijn houdt. 
 3. Niemand anders kan rechten ontlenen aan dit contract - dit is een contract tussen u en ons. 
 4. Dit contract wordt beheerst door Nederlands recht, maar heeft geen  invloed op uw rechten voortvloeiend uit dwingend recht, zoals bijv. het  consumentenrecht.
 5. U kunt een geschil ook melden op het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting via delink http://ec.europa.en/odr. Het ODR-platform is  een web-platform ontwikkeld om u te helpen wanneer u producten of diensten online heeft gekocht.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 20 van 20
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen