Privacyverklaring

ADOPTMARKET S.A.S. (“wij” of “ons”) biedt een onlinemarktplaats aan waar gebruikers items kunnen kopen en verkopen (“onze diensten”). In deze Privacyverklaring staat omschreven hoe we persoonsgegevens verzamelen,  gebruiken en delen terwijl we onze diensten aanbieden en ons platform beheren (https://www.voggt.com)  (“platform”). 

Wij kunnen de Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen om te kunnen blijven voldoen aan de meest  recentewettelijke vereisten en aan de manier waarop wij onze activiteiten uitoefenen. Wij verzoeken u deze  pagina’s regelmatig te bezoeken om altijd over de meest recente versie te beschikken. 

 1. Over ons (als verwerkingsverantwoordelijke) 

ADOPTMARKET S.A.S. is een vereenvoudigde naamloze vennootschap [naar Frans recht], gevestigd te 7 place del'Hôtel de Ville, 93600, Aulnay-sous-bois, Frankrijk, en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Bobigny onder nummer 881 717 342. 

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via onderstaande contactinformatie. 

 1. Het verzamelen en gebruik door ons van persoonsgegevens 

 

Van wie verzamelen wij de persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens van de volgende personen: 

 • bezoekers op ons platform; 
 • kopers en verkopers van items; en 
 • handelspartners, met inbegrip van klanten en leveranciers, van wie wij contactinformatie verwerken  omonze handelsrelaties te beheren. 

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u formulieren invult op ons platform - met inbegrip van  het formulier voor het aanmaken van een account en het bestel- en betaalformulier. 

Ons platform verzamelt automatisch informatie over al onze bezoekers - zie artikel 8 hieronder voor meer informatie. 

Tenzij anders vermeld, zijn alle categorieën van gegevens op ons formulier voor het aanmaken van een account en op  ons bestel- en betaalformulier verplicht om respectievelijk een account aan te kunnen maken en een bestelling te kunnen plaatsen. Indien u ons de benodigde gegevens niet verstrekt, kunnen wij u geen toegang geven tot het platform en de  aankoop of verkoop van items faciliteren. 

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens? 

In de onderstaande tabel beschrijven we de verschillende doelen waarvoor we persoonsgegevens verwerken. Bij elk doel vermelden we de wettelijke grondslag waarop wij ons baseren (de Algemene verordening gegevensbescherming en  andere toepasselijke wetgeving i.v.m. gegevensbescherming):

Doel 

Persoonsgegevens 

Wettelijke grondslag

Account aanmaken voor toegang tot het platform

Naam; e-mail; wachtwoord, telefoonnummer (optioneel)

Uitvoering van onze 

Voorwaarden (Art. 6 (1)(b) AVG)

Betaling uitvoeren 

Naam; 

betaalkaartinformatie

Uitvoering van onze 

Voorwaarden (Art. 6 (1)(b) AVG)Levering van bestelde 

items

Naam, adres 

Uitvoering van onze 

Voorwaarden (Art. 6 (1)(b) AVG)

Antwoorden op vragen of klachten van gebruikers

Naam; contactinformatie; details van de vraag of klacht

Voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. op grond  van het consumentenrecht) (Art. 6 (1)(c) AVG) 

Gerechtvaardigd belang bij  het aanbieden van 

klantenservice en het  

voldoenaan een wettelijke verplichting en wanneer uw rechten en belangen bij de  bescherming van uw  

persoonsgegevens 

in de zin van Art. 6 (1)(f) AVG niet zwaarder wegen 

Uitvoering van onze 

Voorwaarden (Art. 6 (1)(b) AVG)

Onze Voorwaarden en ons  beleid afdwingen

Contactinformatie; 

informatie over uw gebruik van de diensten

Uitvoering van onze 

Voorwaarden (Art. 6 (1)(b) AVG)

Directe 

marketingberichten  

sturen

Contactinformatie; 

informatie over uw gebruik van de diensten

Toestemming (voor zover wettelijk vereist) (Art. 6 (1)(a) AVG, artikel 11.7 van de Nederlandse 

Telecommunicatiewet) 

Gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van relevante informatie en de verrijking  van de data die we 

gebruiken om betere, meer gepersonaliseerde 

marketingcontent aan te bieden en wanneer uw  rechtenen belangen bij de  bescherming van uw 

persoonsgegevens in de zin  van Art. 6 (1)(f) AVG niet  zwaarder wegenInformatie verzamelen  door middel van het  

gebruik van cookies en  gelijkaardige 

technologie, met als doel ons platform te kunnen aanbieden

IP-adres; toestel- en 

browserinformatie;  

informatie over 

websiteactiviteit

Betreffende het opslaan van en toegang krijgen tot 

informatie op de toestellen waarmee u het platform bezoekt: 

Toestemming (voor zover wettelijk vereist) (Art. 6 (1)(a) AVG, artikel 11.7 van de Nederlandse 

Telecommunicatiewet) 

Betreffende het  

verzamelen van 

persoonsgegevens 

Toestemming (in verband met niet-essentiële cookies - zie onder)(Art. 6(1)(a) AVG) 

Gerechtvaardigd belang bij  het aanbieden en correct  laten werken en beveiligen  van het platform en  

wanneer uw rechten en  belangen bij de 

beschermingvan uw  

persoonsgegevens 

in de zin van Art. 6 (1)(f) AVG niet zwaarder wegen (in verband met 

niet-essentiële cookies - zie onder)

Diensten  

analyseren

Contactinformatie; 

informatie over uw gebruik van de diensten

Gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van  

inzicht in de manier  

waarop onze diensten 

worden gebruikt om ze  te kunnen verbeteren en  wanneeruw rechten en  belangen bij de 

bescherming van uw 

persoonsgegevens in  

de zin van Art. 6 (1)(f)  

AVG niet zwaarder  

wegen

Onze commerciële relaties  met onze klanten en 

leveranciers beheren

Naam; informatie over 

handelscontact

Gerechtvaardigd belang bij het beheren van onze  activiteiten, met inbegrip van het aanbieden en ontvangen van diensten en betalingen voor die diensten en  

wanneer uw rechten en  belangen bij de 

bescherming van uw 

persoonsgegevens in de zin van Art. 6 (1)(f) AVG niet  zwaarder wegen

 

Feedback vragen 

Contactinformatie; 

informatie over uw gebruik van de diensten

Gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van  

inzicht in de manier  

waarop onze diensten 

worden gebruikt om ze  te kunnen verbeteren en  wanneeruw rechten en  belangen bij de 

bescherming van uw 

persoonsgegevens in  

de zin van Art. 6 (1)(f)  

AVG niet zwaarder  

wegenU heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken wanneer toestemming de wettelijke grondslag is voor de  verwerking van uw persoonsgegevens. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid  van de verwerking gebaseerd op de toestemming vóór de intrekking. Hetzelfde is van toepassing wanneer informatie  wordt geplaatst op uw toestel waarmee u het platform bezoekt of wanneer wij dergelijke informatie inzien. 

Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met ons team: support@voggt.com. 

 1. Het delen van persoonsgegevens met derden 

Soms maken we gebruik van handelspartners om onze diensten aan te bieden. We maken met name gebruik van: 

 • externe aanbieders van betalingsdiensten, aan wie we het beheer en de verwerking van uw  betaalkaartinformatie volledig uitbesteden. De aanbieders van betalingsdiensten met wie wij samenwerken  verzamelen betaalkaartinformatie van u om de gegevens van uw bestelling te koppelen aan uw betaling en de  betaling voor u uit te voeren. Die aanbieders zijn onderworpen aan contracten die hen verplichten te voldoen aan onze instructies en de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de door ons gevraagde diensten.  Wij geven uw persoonsgegevens door in overeenstemming met de vereisten van Art. 28 AVG. 
 • technologie-aanbieders, om ons platform te hosten en de werking ervan te mogelijk te maken. Het openbaar  maken van uw persoonsgegevens is rechtmatig door ons gerechtvaardigd belang bij de werking van ons platform en wanneer uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van Art.  6(1)(f) AVG niet zwaarder wegen. 

Om de aankoop van items via ons platform mogelijk te maken, delen we uw persoonsgegevens (met name uw naam en afleveradres) met de verkopers op ons platform (die zich bevinden in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in het Verenigd Koninkrijk (VK)), zodat zij de bestelde items kunnen leveren. Wij delen uw persoonsgegevens  gebaseerd op de “uitvoering van de Voorwaarden” (art. 6(1)(b) AVG) en wanneer uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 6 (1)(f) AVG niet zwaarder wegen. 

Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met andere externe partijen in de volgende omstandigheden: 

 • in het geval wij een bedrijf of activum overnemen of verkopen, waarbij we persoonsgegevens openbaar maken aan de potentiële koper of verkoper van het betreffende bedrijf of activum; Het openbaar maken van  persoonsgegevens is rechtmatig door het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij omzetting van de rechtsvorm van onze vennootschap als gevolg van economische en wettelijke omstandigheden en wanneer  uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 6 (1)(f) AVG niet zwaarder wegen. 
 • in het geval we uw persoonsgegevens moeten delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting,  een verzoek van de rechtbank of de politie, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten  toe te passenof af te dwingen, of om de rechten, het bezit of de veiligheid van ADPOTMARKET S.A.S. , onze  klanten en anderen te beschermen. Daaronder is mede begrepen het uitwisselen van informatie met andere  bedrijven en organisaties omfraude te bestrijden en het kredietrisico te verkleinen. Het openbaar maken van  persoonsgegevens is rechtmatig vanwege (1) de noodzaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen  waaraan wij onderworpen zijn in overeenstemming met Art. 6(1)(c) AVG, in samenhang met nationale  wettelijke verplichtingen om gegevens openbaar te maken aan rechtshandhavingsautoriteiten, of (2) het  gerechtvaardigd belang om de gegevens openbaar te maken aan voornoemde derden indien er  aanwijzingen zijn voor misbruik of om onze gebruiksvoorwaarden, andere voorwaarden of wettelijke  aanspraken af te dwingen, en wanneer uw rechten en belangen bij de bescherming van uw  persoonsgegevens in de zin van Art. 6 (1)(f) AVG niet zwaarder wegen.
 1. Internationale doorgifte 

Wij bewaren uw persoonsgegevens op onze servers in de EER. 

Wij kunnen technologie-aanbieders inschakelen, die toegang tot uw persoonsgegevens verkrijgen van buiten de EER,  bijv. voor onderhoudsdoeleinden. Daarnaast verwerken de aanbieders van cookies op ons platform mogelijk uw  gegevens in het buitenland, met inbegrip van de Verenigde Staten. In zulke gevallen zorgen we ervoor dat we  passende waarborgen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen - zoals in standaardcontractbepalingen (Art. 46 (2)(c) AVG) en (waar nodig) extra maatregelen te nemen om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende  worden beschermd - tenzij een geldige vrijstelling van toepassing is. Indien nodig verstrekken we alle relevante  documenten aan u. In zulke gevallen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactinformatie. 

 1. Veiligheid 

Wij erkennen het belang van de bescherming van uw gegevens en het treffen van de passende waarborgen (met inbegrip van fysieke, elektronische en procedurele waarborgen) om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking. 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onderschepping, wijziging of misbruik van informatie die via internet wordt verstuurd. 

 1. Uw rechten 

Behoudens bepaalde uitzonderingen, en in bepaalde gevallen afhankelijk van onze wettelijke grondslag (zie artikel 2 hierboven), heeft u bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens: 

 • het recht van inzage in uw persoonsgegevens (bijv. het recht om bepaalde informatie te verkrijgen over de  verwerking door ons van uw persoonsgegevens en inzage in die gegevens (behoudens uitzonderingen)). het recht van rectificatie/wissing van persoonsgegevens (zoals wanneer uw adres is gewijzigd en de  gegevens aangepast dienen te worden of wanneer de verwerking ervan voor ons niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld) . 
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. wanneer u de juistheid van uw  persoonsgegevens betwist of wanneer wij ze niet langer nodig hebben maar een aannemer ze wel nodig heeft  voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering). 
 • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke  (gegevensoverdraagbaarheid) (zoals het recht om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en van ons te verlangen de  betreffende gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer dat technisch mogelijk is). 
 • het recht om een klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens). 

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen in overeenstemming met Art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van, onder andere, Art. 6(1)(e) of (f) AVG. Wij staken in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen  dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening  of onderbouwing van een rechtsvordering. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactinformatie. 

 1. Bewaring van uw persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens doorgaans gedurende de wettelijk verplichte termijn of zolang ze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over bewaartermijnen. 

 1. Cookies en gelijkaardige technologieën 

Telkens wanneer u ons platform bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer: uw IP-adres, de aanvraag van uw internetbrowser en het tijdstip van die aanvraag. Wij verzamelen ook de status en de hoeveelheid  gegevens die overgedragen wordt bij deze aanvraag. Het IP-adres van uw computer wordt uitsluitend opgeslagen tijdens het gebruik van

ons platform en wordt daarna meteen verwijderd of geanonimiseerd. We gebruiken deze gegevens voor de werking van ons platform, in het bijzonder om fouten in ons platform te ontdekken en te verwijderen, om het gebruik van ons platform te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen te doen. 

Zoals de meeste andere platformen, gebruiken wij cookies en gelijkaardige technologieën die informatie van uw toestel kunnen verkrijgen of op uw toestel kunnen opslaan. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld daar waar deze geassocieerd wordt met u als geregistreerde gebruiker of geïdentificeerde gebruiker tijdens het verzenden van een bestelling. 

Sommige cookies zijn essentieel - dat betekent dat zij noodzakelijk zijn om het platform te laten werken zoals ontworpen. Andere cookies zijn niet-essentieel - dat betekent dat zij niet noodzakelijk zijn voor de werking van het platform. Zij worden gebruikt om de functionaliteit van het platform te verbeteren of om het gebruik van het platform te kunnen analyseren. 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering 

Wij gebruiken gegevensverwerking niet voor activiteiten die leiden tot besluiten die uitsluitend via een geautomatiseerd procedé worden genomen, waaronder profilering. 

 1. Contact met ons opnemen 

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het gebruik door ons van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens. 

U kunt schriftelijk contact met ons opnemen (7, Place de l'hôtel de ville, 93600, Aulnay-sous-Bois, Frankrijk), een e-mail  sturen(support@voggt.com), of door het contactformulier in te vullen. 

Onze Functionaris voor gegevensbescherming is Kevin Loiseau, COO en hij is bereikbaar op het e-mailadres support@voggt.com

 1. Wijzigingen in de Privacyverklaring 

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzingen aanbrengen in onze Privacyverklaring. Indien het om een fundamentele wijziging  gaat over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of indien de wijziging relevant is voor u, dan zullenwij er voor zorgen dat u vooraf over de wijziging op de hoogte wordt gesteld. 

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2022.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 9 van 11
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen